FALL 2017 - MONSTERS - DIV B

WINTER 2018 - ROYAL FAMILY - DIV B

SUMMER 2018 - COBRAS - DIV C 5x5

SUMMER 2018 - WARRIORS - DIV B

SUMMER 2018 - THE DIPLOMATS - DIV B

FALL 2018 - SONIC - DIV B

FALL 2018 - BRUISERS - DIV C

FALL 2018 - DIEHARDHOCKEY CLUB - DIV C

WINTER 2019 - CARNAGE - DIV B

WINTER 2019 - THE KNIGHTS - DIV A

WINTER 2019 - LES HABITANTS - DIV C

SUMMER 2019 - UNITED WARRIORS - DIV C (A)

SUMMER 2019 - GANGLOGIQ - DIV C (B)

FALL 2019 - FURY HC - DIV C

SUMMER 2019 - MONSTERS - DIV B

FALL 2019 - SONIC - DIV B